Our Service : Air Ticket | Package Tour | Visa Service | Hotel Reservation
Tel : 02 739 2688-9 | Fax : 02 739 2689
 
 
 
Package : ญี่ปุ่น

 
• วัดเรียวอันจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโคเทะสึ
• ป่าไผ่-วัดเทนริวจิ-เมืองนาโกย่า-NABANA NO SATO[ชมแสดงไฟ]
• หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
• ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่นํ้าแร่-เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ-เมืองโอซาก้า
• DOTON PLAZA-ชินไซบาชิ
กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน : 01-05, 08-12, 09-13 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม,
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
• นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
• ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบนํ้าแร่
• ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
• บ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก[01 ตุลาคม-14 พฤศจิกายน]
• ถนนอิโจนามิกิ [15-30 พฤศจิกายน] - เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
• อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม: 06-10, 07-11 ตุลาคม 2560
ตุลาคม: 13-17, 14-18 ตุลาคม 2560
*จองตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.60 เป็นต้นไป
ตุลาคม: 28 ตุลาคม -01 พฤศจิกายน 2560 พฤศจิกายน: 01-05, 02-06, 03-07, 08-12, 09-13, 10-14, 16-20, 17-21 22-26, 23-27 พฤศจิกายน, 29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม, 30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 29,900.- ตุลาคม: 13-17, 27-31 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน: 15-19 พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม: 21-25 ตุลาคม 2560 [วันหยุดปิยะมหาราช]
ตุลาคม: 20-24 ตุลาคม 2560 [วันหยุดปิยะมหาราช]
โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
 
บริษัท ที-สกาย สุวรรณภูมิ
1711/4 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd.
1711/4 Ladkrabang Rd., Ladkrabang,
Bangkok 10520
ติดต่อเรา
Tel : 02 739 2688-89 | Fax : 02 739 2689
Email :
t-skytravel@hotmail.com, tskysvnb@gmail.com
เลขที่ผู้เสียอากร : 334075723
©2013 T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd. All rights reserved.