Our Service : Air Ticket | Package Tour | Visa Service | Hotel Reservation
Tel : 02 739 2688-9 | Fax : 02 739 2689
 
 
 
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป : เที่ยวยุโรป ชมดอกทิวลิป 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
• เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
• อัมสเตอร์ดัม-ชมสวน เคอเคนฮอฟ-มหาวิหารโคโลญน์
• แฟรงค์เฟิร์ต-จตุรัสโรเมอร์-จตุรัสกรองด์ปราช
• จตุรัสดัมสแควร์-ล่องเรือหลังคากระจก-หมู่บ้านกังหันลมซานส์คัน
ส์
กำหนดเดินทาง : เดือน เมษายน 2559
7-13 เม.ย. 59 
ราคา 59,900 บาท
5-11, 14-20, 15-21 เม.ย. 59 
ราคา 61,900 บาท
29 เม.ย.-5 พ.ค., 30 เม.ย.-6 พ.ค.
ราคา 63,900 บาท
10-16, 11-17, 12-18, 13-19 เม.ย. 59
ราคา 69,900 บาท

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ
23.30 น.
นัดพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CHINA AIRLINES) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า สัมภาระและเอกสารการเดินทาง
วันที่ 2 :
กรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - สวนเคอเคนฮอฟ-โคโลญ (เยอรมัน)
02.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ CI 065
09.15 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ท่านจะได้ ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ สองข้างทาง ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้หัวขึ้นแซมทุ่งหญ้าเป็นระยะๆ ระหว่างทางจะเห็นทุ่งดอกทิวลิป ไฮยาซินต์ และนาซิสซัสหลากสี สลับกับบ้านฟาร์มอยู่เป็นระยะๆ จนถึง สวนเคอเคนฮอฟ “Keukenhof” (สวนเปิด 24 มี.ค.-16 พ.ค. 2016) สวนนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปี เริ่มต้นเมื่อถึงหน้าประตูทางเข้างาน ก็จะมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับสาวดัชต์ในชุดแต่งกายประจำชาติ ที่มายืน ขายโปรชัวร์พิเศษเพิ่มเติมอยู่ด้านหน้าก็จะมีน้ำพุประดับด้านหน้างานตกแต่งได้สวยเลยทีเดียว ข้ามน้ำพุไปแล้ว ก็จะมี Orgel ซึ่งเป็น เครื่องดนตรีรถลาก เครื่องที่ว่านี่เล่นเพลงได้ทั้งสมัยเก่าและใหม่ๆ อย่างเพลงของ Destiny Child ยังเล่นได้เลย น่าทึ่งมาก ใครอยาก ซื้อซีดีเอาไปฝากให้คนที่เมืองไทยฟังบ้างก็อุดหนุนกันได้ เขาก็จะได้เอาเงินไปพัฒนา และอนุรักษ์ Orgel ของเก่าแก่ของฮอลแลนด์  นี้ไม่ให้สูญหายไป ร้านใกล้ๆมีขนมเวเฟอร์ ขาย ใครที่หิวก็ซื้อติดมือไปทานระหว่างเดินในสวนได้เลย
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองต้นตํารับน้ำหอมโอเดอโคโลญ 4711  เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. 50 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มีมหาวิหารโคโลญ (Kölner Dom) ซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยโคโลญ  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE KOLN HOTEL, COLOGNE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 :
โคโลญ (เยอรมัน) - มหาวิหารโคโลญ - แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมและถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารโคโลญ ซึ่งเป็น ศาสนสถาน ของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี
อิสระเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณ ถนน Hohestrasse  ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ , น้ำหอมออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น
 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สําคัญของเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
บ่าย
นําท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือFrankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชม สถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซื่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลําโพงในประเทศไทย โดยครั้งเมื่อคราวเสด็จ ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นหลากหลาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA HOTEL, FRANKFURT หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 :
แฟรงค์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง )
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
จากนั้น นําชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์กเมืองแห่งแกรนด์ยุคผ่านชมสะพานสมัยโรมันโบสถ์นอร์เทอดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์(Brussels)เมืองหลวงประเทศเบลเยียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง30 นาที) นําทานไปถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซอมแซมด้วยงบประมาณถึง 27.5 ล้านยโรู ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกหนแห่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ออกแบบโดยAndreWaterkeynประกอบด้วยลูกเหล็กกลมๆขนาดยักษ์ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยมนําท่านเข้าสู่ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Palace) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส(ManneKenPis)ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารักถือเป็นรูปปั้นผู้สร้างประวัติศาสตร์และตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยียม เนื่องจากได้มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตํานานเช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมือง ไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ เป็นต้น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋ า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นต้น
 
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS BRUSSELS HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 :
บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์ - Red Light
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมของประเทศ    เนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
บ่าย
นําท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสดัมสแควร์(DamSquare) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอํานาจ มีเวลาให้ท่านได้แวะชม ย่าน Red Light หรือ พัฒน์พงษ์แห่งอัมสเตอร์ดัม ให้คณะได้อิสระเดินเล่นชมย่านสถานเริงรมย์กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม นําคณะล่องเรือหลังคากระจกเรือ (Lover Boat)จะลองไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ทานได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มี ตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหวางล่องเรือผ่าน บ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ ที่สุดของอัมสเตอร์ดัมจากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเพชร  (DiamondFactory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชํานาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ในปัจจุบันช่างฝีมือชาวดัชต์สามารถ cutting ได้ 121 เหลี่ยม ทําให้เพชรมีความแวววาวมากขนาดนึ้ สําหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่าเชิญท่านเลือกซื้อเพชรน้ำดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง
 
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน 
นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรม NH AMSTERDAM AIRPORT HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 :
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหัน - กรุงเทพ ฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ หมู่บ้านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมีกังหันลม สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปัจจุบันซานส์คันส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์จะพลาดไม่ได้
10.30 น.
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล อัมสเตอร์ดัม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทําคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)
13.20 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 066
วันที่ 7 :
กรุงเทพ ฯ
06.45 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
บริษัท ที-สกาย สุวรรณภูมิ
1711/4 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd.
1711/4 Ladkrabang Rd., Ladkrabang,
Bangkok 10520
ติดต่อเรา
Tel : 02 739 2688-89 | Fax : 02 739 2689
Email :
t-skytravel@hotmail.com, tskysvnb@gmail.com
เลขที่ผู้เสียอากร : 334075723
©2013 T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd. All rights reserved.