Our Service : Air Ticket | Package Tour | Visa Service | Hotel Reservation
Tel : 02 739 2688-9 | Fax : 02 739 2689
 
 
 
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป : อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)
• กรุงโรม-วาติกัน-มหาวิหารเซนปีเตอร์-โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-หอเอนปิซ่า-เวนิช-ลูเซิร์น-ทิตลิส
• ดิจอง นั่ง TGV-กรุงปารีส-แวร์ซายน์-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต-ปารีส-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล
กำหนดเดินทาง : เดือน มีนาคม - เมษายน 2559
17-24, 24-31 มี.ค. 59
ราคา 69,900 บาท
วันหยุดสงกรานต์ 12-19 เม.ย. 59
13-20 เม.ย. / 28/5 พ.ค. 59
วันหยุดวันแรงงาน 30-7 พ.ค. 59
ราคา 77,700 บาท

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ - โรม (อิตาลี)
22.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 7เคาน์เตอร์ Qสายการบินอิยิปต์แอร์(MS)เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
วันที่ 2 :
โรม (อิตาลี) - วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
00.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ MS 961
05.05 น.
ถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เที่ยวบิน MS 791
13.00 น.
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  นำท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอำนาจปกครองสูงสุดนำท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์St.Peter Basilicaในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิเอต้า รูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกปลดลงจากไม้กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา และนับเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหารจากนั้นแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นนำคณะชมน้ำพุเทรวี่จุดกำเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่งนำท่านชมย่าน“บันไดสเปน”แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Idea Roma Z3 หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 :
โรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำคณะเดินทางสู่เมืองปิซ่าผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน  
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
บ่าย
นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโปสถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่าสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนำคณะ เดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยังเมืองเวนิซเมสเตร้ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Elite,VeniceMestre หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 :
เกาะเวนิส - ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โคศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานเฮือกสุดท้ายที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่ขึ้นสูง คุณลูกค้าต้องการล่องเรือกอนโดล่ากรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์นโดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสและยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่โอยล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Ibis,Luzern หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5 :
ลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดีจอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล(Kapelbruckหรือ ChapeBridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์  ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี  สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่นบุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิสที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก นำชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ำแข็ง ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขา  
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(บนเขา)
บ่าย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง”ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการคมนาคม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Ibis,Dijon หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6 :
ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - แกลอรี่ ลาฟาแยต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำคณะนั่งรถไฟความเร็วสูง TGVสู่มหานครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง จนเดินทางมาถึงสถานีรถไฟในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นำคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์(พร้อมฟังบรรยายจากไกด์ของพระราชวัง)สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน,ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
จากนั้น  นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Buchererร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (หอยเอสคาโก+ ไวน์)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Ibis,Paris หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 :
ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟลเป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (คุณลูกค้าต้องการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
15.45 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ MS 800
20.45 น.
ถึงสนามบินไคโร แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
22.45 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ MS 960
วันที่ 8 :
สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ.....................
 
บริษัท ที-สกาย สุวรรณภูมิ
1711/4 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd.
1711/4 Ladkrabang Rd., Ladkrabang,
Bangkok 10520
ติดต่อเรา
Tel : 02 739 2688-89 | Fax : 02 739 2689
Email :
t-skytravel@hotmail.com, tskysvnb@gmail.com
เลขที่ผู้เสียอากร : 334075723
©2013 T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd. All rights reserved.